תפזורת אוטוויק


הדפיסו את התפזורת ומצאו את המילים הרשומות בתחתית העמוד

 

ג ז ש מ א ש כ ע ש מ מ
ו ב ט ב ו ר ב ח ז ל א
ג ק ג ב ט ר י ה ש ס ק
צ מ ר א ו ת ס ח ד ע ה
פ א ס ה ו ו א ר ת ר ג
י ג צ מ י ג י מ פ ק ו
כ ק מ ו ק ג ל א מ ב ב
ב ק נ ש ר מ ס י צ פ א
א מ ר ב ר כ ר י ת ר נ
מ ע פ כ ה ו פ ד ס י ע
מ ע י כ ג נ ב ש ע ה ל
כ מ ד מ ה י ר ו ת י ד
מ נ ו ע צ ת ק ד ע ע ל
כ ש ת ה ס ר ס ח ת כ ק

 

דלק         מנוע          מכונית
מצת        מאייד         רפידות
הגה        בטריה        אוטוויק
ברקס      מראות        אוויר
מושב      צמיגים        מדמהירות
 

ירושלים

האומן 19
תלפיות

מודיעין

המכונאי 17
ישפרו

ירושלים

מודיעין

ירושלים

מודיעין